El proper dissabte 15 d’octubre estarem a la Festa del Most de Begues, a la plaça Camilo Riu (al costat del Passeig de l’Església), a partir de les 5 de la tarda.

Porteu els petits, que tenen una activitat molt divertida: trepitjar raim a l’antiga.

I per als grans, la possibilitat de tastar la nostra proposta de vins, compartir una estona i explicar-vos el projecte.

 

festa-del-most-begues-2016

Us esperem!.

 

NOTA LEGAL/ CONDICIONS GENERALS D’US

TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

Denominació social: EPV ADVISORING SERVICES, S.L. (abans ET PORTO EL VI A CASA, S.L.)

Domicili: C/ Joan Maragall, 13 08859 Begues (Barcelona)

Mail de contacte: epvadvisoring@gmail.com

Número de identificació fiscal (CIF): B66820929

Inscripció al Registre Mercantil de Barcelona

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ I ACCEPTACIÓ D’AQUESTES

Aquestes condicions generals d’utilització de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la regulació i la informació als usuaris dels serveis que presta EPV ADVISORING SERVICES, S.L. i la regulació de l’ús de la pàgina web. La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi hagués, i qualsevol altra que hi pugui haver en relació amb la prestació de serveis de EPV ADVISORING SERVICES, S.L.

EPV ADVISORING SERVICES, S.L. podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació de les modificacions esmentades en la pàgina web, per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que s’hi produeixi serà comunicat en la pàgina principal de la web durant un termini que es consideri raonable.

1. Política de protecció de dades de caràcter personal

El tractament de dades personals per EPV ADVISORING SERVICES, S.L. es regeix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa aplicable en cada moment.

Les dades que es facilitin, juntament amb les que s’originin com a conseqüència de l’execució del servei, resulten necessaris per al desenvolupament, control, gestió i execució dels serveis i productes contractats i que els mateixos seran incorporats als fitxers creats a aquest efecte en cada cas. La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa a EPV ADVISORING SERVICES, S.L. per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables .

En tot cas, vostè té el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, que pot exercir mitjançant una sol·licitud adreçada a EPV ADVISORING SERVICES, S.L., c/ Joan Maragall, 13 08859 Begues (Barcelona), amb la indicació de la referència “Protecció de dades”, o al correu epvadvisoring@gmail.com.

2. Propietat industrial i intel•lectual. Política d’hiperenllaços

Tots els continguts inclosos en la pàgina web i, en particular, les marques, els noms comercials, els dissenys industrials, els dissenys, els textos, les fotografies, els gràfics, els logotips, les icones, el software o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual de EPV ADVISORING SERVICES, S.L. o de tercers titulars d’aquests que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina web. Per tant, en queda prohibida qualsevol utilització y/o reproducció sense el consentiment exprés de EPV ADVISORING SERVICES, S.L. a través de qualsevol mitjà, inclòs Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

EPV ADVISORING SERVICES, S.L. no serà responsable de les infraccions dels drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers que es poguessin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne els titulars en incloure’ls en la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i els comentaris fets pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials, sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contraris a la llei.

EPV ADVISORING SERVICES, S.L. podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb un estricte respecte dels drets de propietat intel•lectual. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari impliquen una autorització, o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets o concessió de cap dret ni expectativa de dret, en concret, per a l’alteració, la transformació, l’explotació, la reproducció, la distribució o la comunicació pública d’aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de EPV ADVISORING SERVICES, S.L. o dels titulars corresponents.

EPV ADVISORING SERVICES, S.L. autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’hauran de fer a la pàgina principal o, si s’escau, a aquella que estableixi. Així mateix, els enllaços hauran de ser absoluts i complets, de manera que portin l’usuari al lloc de EPV ADVISORING SERVICES, S.L., que haurà d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

EPV ADVISORING SERVICES, S.L. no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

3. Responsabilitat de EPV ADVISORING SERVICES, S.L.

L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat. En aquells apartats de la web en què els usuaris puguin aportar continguts, EPV ADVISORING SERVICES, S.L. es reserva el dret de suprimir-ne aquells que puguin afectar negativament les seves marques o siguin contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums. EPV ADVISORING SERVICES, S.L. únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa. Tanmateix, EPV ADVISORING SERVICES, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

4. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de: a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic .b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització corresponent del seu titular. c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial i missatges no sol•licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d’aquesta web de forma il•lícita.

5. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en què la normativa permeti a les parts sotmetre’s voluntàriament a un fur, EPV ADVISORING SERVICES, S.L.  i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona. En tot cas, seran aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol.